Mevzuat

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Merkezin amacı, Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları geliştirmek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültürü ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve görevleriyle ilgili çalışma usul ve esaslarıyla ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
            Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)      Merkez: Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültürü ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni
b)      Müdür: Merkezin Müdürünü
c)      Rekör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü
d)      Üniversite: Trabzon Üniversitesi’ni
e)      Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin Amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve tarihiyle, ilgili bilimsel çalışmalar üretmek, yapılacak çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları konferans, panel, sempozyum ve yayınlar vasıtasıyla ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır.
 
Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Bölge tarihi ve kültürü ile ilgili tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek,
b) Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgili alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek,
c) Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,
ç) Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek,
d) Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak,
e) Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği oluşturmak,
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a)      Müdür
b)      Yönetim Kurulu
c)      Merkez (Danışma) Kurulu
 
      Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, doktorasını sosyal bilimler alanlarında yapmış olan üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, doktorasını sosyal bilimler alanında yapmış öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
 
Müdürün Görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek, Merkez bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
d) Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Kurulu tarafından seçilen üç üye,
c) Merkez müdürü tarafından seçilecek üç üye,
(2) Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı yöntemle yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
 
Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak,
c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak.
d) Karadeniz kültür ve tarihiyle ilgili çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve bu konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 
Merkez (Danışma) Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Kurulu, üç yıllığına seçilecek aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir. Merkez Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
(2) Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere salt çoğunluk ile toplanır. Kurula Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(3) Merkez müdürü tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek 3 ve sosyal bilimler alanında akademik çalışmaları olan üniversite dışından 4 olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
 
Merkez Kurulunun Görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait program hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yönetim Kuruluna araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
c) Tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek,
ç) Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından üç üye seçmek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Merkezin Gelirleri ve Bütçesi
MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek
b) Kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile araştırma projeleri ve benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan gelirler,
c) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
d)Her türlü bağış ve vasiyetler.
 
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.